Algemene voorwaarden

 1. Iedere opdracht gegeven aan Rescodex Consulting BV impliceert, behoudens bewijs van het tegendeel door de cliënt, van rechtswege de instemming met onderhavige algemene voorwaarden, die, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt, van toepassing zijn op alle professionele relaties tussen Rescodex Consulting BV en de cliënt.  De prestaties gebeuren volgens de bijzondere voorwaarden (bv. goedgekeurde offerte/opdrachtbrief) en volgens de hierna vermelde voorwaarden, die beiden integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de cliënt. In geval van afwijking tussen de bijzondere voorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden, zullen eerstgenoemde voorrang hebben.
 2. Behoudens bewijs van het tegendeel, erkent de cliënt een exemplaar van het toepasselijk privacy beleid van Rescodex Consulting BV te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en  zich ermee akkoord te hebben verklaard. Binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, kan het privacy beleid van tijd tot tijd worden gewijzigd. Via onze website (https://www.Rescodex Consulting.be/privacybeleid) heeft de cliënt steeds toegang tot de meest actuele versie.
 3. Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende bepaling op de factuur.
 4. Een factuur is aanvaard door de cliënt indien zij niet binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden. Bij gebreke hiervan, wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het factuurbedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.
 5. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag: (i) is Rescodex Consulting BV (onverminderd de toepassing van art. 6) gerechtigd om alle lopende prestaties te schorsen en kan zij het reeds uitgevoerde werk onmiddellijk factureren, hetgeen geen aanleiding kan geven tot de betaling van enige schadevergoeding of boete aan de cliënt; (ii) is de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 9% van het factuurbedrag per jaar verschuldigd aan Rescodex Consulting BV, tot op de datum van de effectieve en volledige betaling; en (iii) is de cliënt van rechtswege een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 €, verschuldigd aan Rescodex Consulting BV. 
 6. Indien Rescodex Consulting BV ernstig tekortkomt in de vervulling van haar contractuele verplichtingen (en dit niet rechtzet binnen de 14 kalenderdagen na hiertoe door de cliënt per aangetekend schrijven te zijn aangemaand) of in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie van Rescodex Consulting BV, is de cliënt gerechtigd onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken, zonder dat Rescodex Consulting BV recht kan laten gelden op enige opzegtermijn of schadevergoeding. In geval van laattijdige betaling, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of iedere andere gebeurtenis waardoor de vordering van Rescodex Consulting BV in gevaar wordt gebracht, behoudt Rescodex Consulting BV het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande facturen (zelfs deze die nog niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen via gewoon schrijven, zonder dat de cliënt recht kan laten gelden op enige opzegtermijn of schadevergoeding.  Bij een dergelijke beëindiging wegens insolventie behoudt Rescodex Consulting zich het recht om, bij wijze van schadevergoeding, een opzegvergoeding te eisen overeenkomstig art. 14.
 7. Rescodex Consulting BV zal haar diensten in het kader van deze overeenkomst op basis van de door de cliënt overeenkomstig art. 10 verschafte informatie verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen.  Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de geleverde diensten inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.
 8. Rescodex Consulting BV is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen die de cliënt of diens (voormalige) aangestelde hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt of diens (voormalige) aangestelde worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. Rescodex Consulting BV is geenszins aansprakelijk voor anomalieën in de boekhouding indien deze het gevolg blijken van foutief aangeleverde of ontbrekende informatie. Het inroepen van de aansprakelijkheid van Rescodex Consulting BV is alleen mogelijk voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door ons werden aanvaard. Indien betalingen worden uitgevoerd via informatie aangeleverd door onze online toepassing of via door ons aangeleverde elektronische bestanden, is de cliënt als enige verantwoordelijk voor nazicht van de te betalen bedragen en uitvoering van deze betaling.
 9. Niettegenstaande enig andersluidend beding, is de aansprakelijkheid van Rescodex Consulting BV, ongeacht hoe de schade werd veroorzaakt en ongeacht de juridische grondslag ervan, steeds beperkt tot het bedrag van de honoraria welke werden afgerekend in de zes maanden voorafgaandelijk aan het schadeverwekkend feit en die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt (behalve in geval van bedrog of opzet in hoofde van Rescodex Consulting BV). Indien blijkt dat twee of meer schadegevallen voorvloeien uit éénzelfde door ons gepleegde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en is onze aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de schadegevallen die van toepassing zijn op de betrokken opdracht. In geen geval kan Rescodex Consulting BV aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, gemiste besparingen, storing van planning, verlies van kapitaal, gemiste kansen, verlies van voordelen, verlies van klanten of enige betwisting uitgaande van een derde), behalve bij bedrog of opzet in hoofde van Rescodex Consulting BV.
 10. De cliënt moet tijdig alle noodzakelijke inlichtingen, stukken en bescheiden overmaken. Zo niet zal Rescodex Consulting BV ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van de opdracht. Indien documenten worden binnengebracht tegen het einde van, of na de eventuele bezwaartermijn, kan Rescodex Consulting BV niet worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade welke hieruit voortvloeit. Indien door Rescodex Consulting BV opgemaakte documenten of overzichten bezorgd aan de cliënt niet overeenstemmen met de verwachtingen van de cliënt of door deze laatste bezorgde inlichtingen, moet de cliënt dit dadelijk melden aan Rescodex Consulting BV.  Documenten m.b.t. Btw aangiften moeten worden binnengebracht binnen de 10 kalenderdagen na de maand / kwartaal waarover een Btw aangifte dient opgemaakt.  Documenten voor de opmaak van de aangifte personenbelasting moeten bezorgd worden uiterlijk  in de maand mei van het jaar volgend op het jaar waarover een aangifte wordt opgemaakt.  Documenten m.b.t. aangifte vennootschapsbelasting moeten ten laatste worden bezorgd 1 maand voor de datum statutaire  jaarvergadering.
 11. Bewaring documenten : alle ontvangen documenten worden, bij beëindiging van de dienst (ten laatste na afsluiting van het boekjaar), teruggeven aan de cliënt. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle boekhoudstukken te bewaren en terug te halen zodra dat Rescodex Consulting BV meldt dat ze beschikbaar zijn. Het einde van de samenwerking vereist dat de cliënt alle stukken onmiddellijk terugneemt.  Documenten die in ons bezit blijven (omdat zij bv. door de cliënt niet worden teruggenomen) worden bewaard volgens de door de wet voorziene termijn (met een maximum van 7 jaren).  Na verloop van deze termijn zullen ze worden vernietigd zonder dat de cliënt daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Voor stukken die 6 maanden na het betrokken boekhoud- of kalenderjaar door de cliënt niet werden teruggenomen, kunnen bewaringskosten in rekening worden gebracht.
 12. De cliënt is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn vermogen en voor het voorkomen en opsporen van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementen.  Bijgevolg zal Rescodex Consulting BV in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die om even welke wijze is veroorzaakt door of in verband staat met frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, valse verklaringen of niet-nakomingen vanwege de cliënt of zijn vertegenwoordigers.
 13. De cliënt is als enige verantwoordelijk voor het invullen en up-to-date houden van het Ubo-register en de jaarlijkse bevestiging. De cliënt zal het nodige doen opdat binnen de maand na oprichting de informatie over de uiteindelijke begunstigde(n) aan het Ubo-register wordt meegedeeld en elke wijziging in de ubo’s binnen de maand wordt doorgegeven aan het register.
 14. Beide partijen kunnen de overeenkomst, die van onbepaalde duur is, ten alle tijde opzeggen door middel van een e-mail of een per post aangetekende brief met een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn loopt vanaf de 1e dag van de maand die volgt op verzending van deze e-mail of brief. Deze opzegtermijn kan worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het forfaitair ereloon dat verschuldigd zou zijn tijdens deze opzegtermijn. De vervanging van de verantwoordelijke voor de uitvoering van de opdracht kan door de cliënt in geen geval worden ingeroepen als rechtsgeldige grond om af te wijken van de in dit art. 14 bepaalde opzeggingsmodaliteiten.  Rescodex Consulting BV is in alle omstandigheden gerechtigd op de betaling van erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden. Het periodiek forfaitair ereloon blijft verschuldigd tot het einde van de opdracht (met of zonder opzegtermijn) en voor de maanden waarin er nog prestaties worden verstrekt. Tenzij de partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen heeft de opzegging van de overeenkomst, zelfs indien de opzegtermijn in acht wordt genomen, de onmiddellijke stopzetting op het ogenblik van de opzegging tot gevolg van de diensten van de accountant voor de voorbereiding van de fiscale aangiften en jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan de opzeggingsdatum.
 15. In alle gevallen kan Rescodex Consulting BV de overeenkomst op elk ogenblik zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de samenwerking onmogelijk maken, zoals omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen of omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken of (een) kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verplichtingen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbrief. De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, moeten aan de cliënt worden meegedeeld.
 16. Rescodex Consulting BV is gerechtigd een jaarlijkse indexatie toe te passen (in de maand januari volgens de consumptieprijsindex 2013).
 17. Rescodex Consulting BV is een onafhankelijke contractpartij en voert de overeenkomst uit in alle vrijheid en zelfstandigheid. Er bestaat geen hiërarchische verhouding tussen de cliënt en Rescodex Consulting BV. De instructies die de cliënt mogelijk aan medewerkers van Rescodex Consulting BV geeft, beperken zich uitsluitend tot: (i) instructies die uitdrukkelijk werden opgenomen in de bijzondere voorwaarden of onderhavige algemene voorwaarden; en (ii) instructies in het kader van welzijn op het werk.
 18. Beide partijen kunnen de overeenkomst, mits schriftelijk akkoord van de andere partij, overdragen. In afwijking hiervan kan Rescodex Consulting BV eenzijdig beslissen de overeenkomst, ingevolge een overdracht van cliënteel, over te dragen aan een door het beroepsinstituut ITAA erkende (rechts)persoon, in welk geval Rescodex Consulting BV de cliënt uiterlijk binnen de vijftien dagen na de overdracht inlicht over de volledige gegevens van de overnemer. De cliënt en Rescodex Consulting BV erkennen en aanvaarden dat in dat geval de overeenkomst gewoon wordt voortgezet met de overnemer zoals ze oorspronkelijk door de partijen werd afgesloten.
 19. Op alle diensten en op alles wat niet expliciet door onderhavige algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden wordt geregeld doch voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd, in geval van geschillen omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de overeenkomst of omtrent de uitgevoerde diensten.